Oblast Moravské Kopanice

Moravské Kopanice (často se setkáte se zkráceným označením "Kopanice") leží ve střední části Bílých Karpat ve Zlínském kraji v oblasti Starého Hrozenkova. Tuto oblast tvoří celkem pět obcí - Vyškovec, Vápenice, Žítková, Starý Hrozenkov a Lopeník.

Historický vývoj

Současný vzhled Kopanic vznikl teprve velmi pozdní valašskou kolonizací v 17. -18. století a vyznačuje poměrně řídkým osídlením pasekářského či kopaničářského typu s roztroušenou zástavbou často s velkými vzdálenostmi mezi jednotlivými usedlostmi, střídáním zalesněných a bezlesých ploch s mozaikou sušších míst, mokřadů, drobných lesíků, křovin a nevelkých políček. Dříve byly usedlosti obklopeny poli, která se obdělávala po dlouhou dobu hlavně kopáním motykami, protože ve svažitém kopcovitém terénu nebyl prostor pro rychlý nástup mechanizace. Odtud tedy údajně pochází název "kopanice". Krása krajiny s velkým přírodním bohatstvím se odráží také ve velmi specifickém nářečí a folklóru. Pro Kopanice je typický zejména bohatě a pestře vyšívaný kroj, ve Starém Hrozenku se konají každoročně v červenci také Kopaničárské slavnosti (www.iskopanice.cz).

Život lidí a přírodní hodnoty

Kopanice jsou součástí CHKO Bílé Karpaty, které představují mimořádnou oblast mezi velkoplošnými chráněnými územími v ČR především proto, že jsou nejvyšším pohořím jihozápadního okraje karpatského horského systému. Celá oblast byla po mnoho staletí kultivována člověkem, v důsledku čehož vznikly mimořádně cenné přírodní hodnoty a na mnoha místech lze hovořit o harmonické krajině. Pro tyto přírodní a krajinné kvality byly Bílé Karpaty v rámci programu Člověk a biosféra (MAB) organizace UNESCO dne 15.4. 1996 zařazeny mezi evropské biosférické rezervace. Význam tohoto území dokazuje i udělení Evropského diplomu pro chráněná území v roce 2000. Od roku 2006 je specifický vztah člověka a krajiny v Bílých Karpatech reflekován také v Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (tzv. Karpatské úmluvy), vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 47/2006. Rozsáhlá historická odlesnění v Bílých Karpatech měla velmi často charakter krajinářských úprav citlivě využívajících zdejších přírodních podmínek. Výsledkem jsou tisíce hektarů jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami, představující dnes typický krajinný ráz Bílých Karpat. Z přírodovědného hlediska jsou tyto květnaté karpatské louky pozoruhodné především bohatostí rostlinných společenstev s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin. Díky tomu patří k nejcennějším lučním biotopům Evropy a jsou studijní plochou světového významu (www.bilekarpaty.cz).

Více o Kopanicích najdete také na odkaze Wikipedia