Přírodní bohatství

Obec Vyškovec je charakterická nejenom velice kvalitními sady trnek, ale také jedinečným krajinným rázem tvořeným mozaikou luk, remízků a roztroušenou zástavbou. Tento systém je nejenom v České republice, ale i na úrovni celé Evropy unikátní, především z důvodu, že se jedná o soustavu vytvořenou dlouhodobou prací člověka v krajině v údolí s vysokým převýšením (360-794m.n.m), což je následně přímo spojeno s ojedinělou květenou a zvířenou.

Katastr obce Vyškovec se nachází v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty a je tedy součástí Biosferické rezervace v rámci programu Člověk a biosféra (MAB) organizace UNESCO a Evropsky významné lokality v rámci soustavy NATURA 2000. Nad rámec těchto dvou typů mezinárodní ochrany přírody a obyvatel je v oblasti Bílých Karpat platný od 4. ledna 2006 třetí typ nadnárodní ochrany - Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, která byla sjednána dne 21. května 2003 v Kyjevě sedmi státy karpatského regionu včetně ČR (č. 47/2006 Sb. m. s.).

Nejvýznamnější území s přírodním bohatstvím v obci Vyškovec jsou následující

  • Přírodní památka Chmelinec byla vyhlášena r. 1982 na ploše 2,8 ha s mokřadními loukami v povodí Drietomice. Nejvýznamnější je zastoupení bohaté populace orchideje prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), ze zoologického hlediska vážek páskovec dvojzubý (Cordulegaster bidentatus).
  • Přírodní památka Pod Hribovnou vyhlášena r. 1982 na ploše 6,6 ha krajinářsky hodnotné území, komplex přepásaných květnatých luk s bohatou populací prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina).
  • Přírodní památka Vlčí prameny s bohatou populací populací prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) a mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus).
  • Přírodní rezervace Ve Vlčí, vyhlášena r. 1982 na ploše 21,7 ha, chránící pastviny a květné louky s bukovými lesíky. Z ptáků se zde vyskytuje mimo běžné druhy luk a pastvin chřástal polní (Crex crex). Uváděné druhy rostlin dle www.bilekarpaty.cz jsou v sesuvném území přeslička největší (Equisetum telmateia). Bylo zde pozorováno celkem 250 rostlinných druhů, např. vemeníček zelený (Coeloglossum viride), hvozdík pyšný pravý (Dianthus superbus subsp. superbus), hořeček žlutavý (Gentianella lutescens), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec listenatý Soóův (Dactylorhiza longebracteata subsp. sooana), vstavač obecný (Orchis morio), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vratička měsíční (Botrychium lunaria) a hořec brvitý (Gentianopsis ciliata). Mnoho druhů květeny v těchto místech v poslední době ustupuje a mizí v důsledku špatného postupu hospodaření.

Zachovalé přírodní hodnoty obce Vyškovec poukazuji na fakt dlouhodobé izolovanosti místa od světa, která zahrála velice významnou roli v konzervaci krajiny.

V současné době se pro obec Vyškovec sestavuje nový územní plán. Stojíme tedy na mezníku, jakým směrem se bude vývoj obce - krajiny, přírody a života lidí ubírat dalších 15 let (Architektura a územní plánování).