Přírodní rezervace (PR) a památky (PP)

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty, ve které leží obec Vyškovec, byla vyhlášena v roce 1980. Předmětem ochrany jsou především horské louky s chráněnou orchidejovou flórou (přehled základních druhů orchidejí na Vyškovci) a typický krajinný ráz s roztroušenou zástavbou.

Doporučujeme si u nás s pobytem objednat tématický program "Bílé Karpaty".

Oblast Vyškovec

Vyškovec, jako sousední Vápenice, nemá žádné urbanistické centrum. Není zde ani kostel, vysoko nad obcí však stojí horská kaplička. Zdejší obyvatelé žili vždy s harmonií s přírodou, brali si z ní pouze tolik, co potřebovali k přežití. Zachovala se zde tak velice bohatá společenstva vzácných rostlin a živočichů. Obec se nachází v sousedství Mikulčina vrchu a Starého Hrozenka (více o obci záložka Vyškovec).

Přímo na území obce je dnes vyhlášeno několik chráněných území. Za podívanou stojí pohled a procházky od penzionu Valmont přes Vyškovecké údolí a cesta s rozhledy na kopec Kykula (746m) s výhledem na Pováží.

Ve Vlčí, PR, 21,7ha, vyhl.r. 1982 (na hranici této rezervace můžete využít Ubytování u nás)
Luční rezervace bělokarpatské květeny s malými bukovými lesíky, kosení jednou ročně během července, zbytek roku spásání. Časté pramenné mísy v členitém terénu. Hlavní hřbet Lopenické hornatiny svahy obce Vyškovec. Výskyt vstavače bezového.

Chmelinec, PP, 2,76ha, vyhl.r.1982 (z kopce 1km od nás)
Ochrana mokřadních společenstev nivních luk v údolním dně potoka Drietomica.
Cestou na Vlčí z vesnice Vyškovec se po levé straně můžete osvěžit pramenem Chmelinec. Vody jsou zde výborné, tvrdé s vyšším obsahem hydrogenuhličitanů. Lokalita bohatá na výskyt vstavače májového.

Pod Hribovňou, PP, 6,6ha, vyhl.r. 1982 (cca 2km od nás do kopce)
Ochrana komplexu květnatých přepásaných luk na severním svahu.

Jachtár, PR, 31,7ha, vyhl. v r. 1997
Jedná se o tři oddělené plochy se zachovalými lesními porosty s bohatým výskytem vzácných rostlin a ohrožených druhů teplomilného hmyzu. Oblast je již na Slovensku u obce Drietoma. Přístup z Machnáče nebo Drietomy po červené.

Kurinov vrch, PP, 1,3ha, vyhl. v r. 1990
Terasa vápnitého pěnovce s cennou vegetací. Oblast je již na Slovensku u obce Chocholná – Velčice. Přístup po modré z Kykuly.

Petrová, PP,2,9ha, vyhl. v r. 1993
Vzácná lesní společenstva kyselých bučin. Oblast je již na Slovensku, na cestě z Vyškovce do Velké Chocholnice přes horské sedlo.

Oblast Žítková

Obec Žítková se nachází naproti Vyškoveckému kopci. Jedná se o rozlehlou kopaničářskou obec, která vznikla po r. 1750. Obec proslavily tzv. bohyně, ženy, které vynikaly jasnořivností a léčitelskými schopnostmi.
Drietomica, PP, 15,7ha, vyhl.r.1997
Nenarušený horský tok se zachovalými břehovými porosty, které jsou hnízdištěm ptáků. Oblast od Starého Hrozenka směrem na Drietomu.
Hornázávrská mokraď, PR, 1,5ha, vyhl. v r.1983
Mokřadní společenstvo na prameništi s řadou vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin.
Hutě, PR, 12,2ha, vyhl. v r.1982
Pastviny s mozaikou keřů, lesíků a pramenišť s vysokou diverzitou mokřadních a podhorských ohrožených druhů rostlin a živočichů. Rezervace je na levém údolním svahu Žítkovského potoka.
Pod Žítkovským vrchem, PR, 16ha, vyhl. v r. 1982
Krajinářsky velice hodnotný komplex luk a bývalých pastvin, kde se střídají sušší stanoviště, mokřady a rozptýlená zeleň. Luční porost značně degradovaný, citlivější druhy z něj vymizely, šíří se nálety dřevin.
Včeliny, PP, 1,3ha, vyhl. v r. 1990
Oligotrofní travní společenstva na odvápněných pískovcích.

Oblast Mikulčin vrch

Mikulčin vrch (799m) je křižovatkou značených tras. Jedná se o oblast mezi Starým Hrozenkem a Lopeníkem. Přístup je po silnici od Motorestu Rasová, přes horskou chatu Lopatu až k penzionu Valmont. Od chat a srubů jižně od vrcholu daleký výhled na Slovenské hory a údolí.
Mravenčí Louka (Rubaniska),PP, 15,4ha, vyhl. v r. 1982

Krajinářsky a druhově bohatý komplex původních luk a pastvin s rozptýlenými skupinami zeleně a výskytem ohrožených druhů rostlin. Oblast najdeme pod sjezdovkami Mikulčina vrchu v údolním svahu Krátkovského potoka.
Lom Rasová, PP, 4,4ha, vyhl. v r. 1982
Starý zatopený lom ve flyšových paleogenních pískovcích bělokarpatského příkrovu s chráněnými druhy obojživelníků a rostlin. Lom najdeme pár metrů za Motorestem Rasová ve směru Starý Hrozenkov silnice E50 po pravé straně. Výsadbou ryb počet obojživelníku výrazně poklesl. V současné době v lomu ukázková vegetační sukcese.
V Krátkých, PP, 6,2ha, vyhl. v r. 1982
Druhově bohatá kosená svažitá louka s řadou vzácných a ohrožených rostlin a obojživelníků. Přírodní památku najdeme pod sjezdovkami Mikulčina vrchu v okolí dvou rybníčků a na svahu v údolí Jenčarova potoka v obci Vápenice.

Oblast Lopeník

Lopeník je obec, která dostala jméno podle lupenu, lopenu, tedy listí. Je nejhornatější a nejchudší částí Moravského Slovácka s typickou architekturou Moravských Kopanic. Zahrnuje usedlosti nebo jejich shluky ve svahu a na úpatí Velkého Lopeníku i v Lopenickém sedle. Vesnická památková zóna. Velký Lopeník (911) je druhým nejvyšším vrcholem Bílých Karpat. Na vrcholu je vybudována nová dřevěná rozhledna, u které se konají pravidelně česko-slovenská kulturních setkání.
Dubiny, PP, 1,4ha, vyhl. v r. 1995
Bělokarpatské orchidejové louky u obce Březová.
Grůň, PP, 3,5ha, vyhl. v r. 1982
Travnatý svah a starý ovocný sad. Vlhké až mokřadní louky ve svahu s výskytech ohrožených rostlinných druhů. Oblast je na trase naučné stezky Lopeník.
Horní louky, PP, 6,3ha, vyhl. v r. 1982
Komplex luk a pastvin oddělených lesíky s bohatou faunou motýlů. Lokalita je jihozápadně od obce Březová, 2km jižně od Suché Lozi na severním svahu Studeného vrchu (646m).