Na zelené louce v 2. zóně CHKO Bílé Karpaty v obci Vyškovec mají vyrůst zcela nové domy

Jak k tomu došlo | Aktuality zde

Červenec - listopad 2009

 1. Jádro problému spočívá v zastaralém Územním plánu (ÚP), který je v rozporu s novějšími nadnárodními úmluvami o ochraně přírody a krajiny, tradiční roztroušené zástavbě a způsobu života místních obyvatel.
 2. Bělokarpatská louka p.č. 9054 je realitní kanceláří VISAREALITY rozparcelována dle 13 let starého územního plánu v místě "Rozvojové plochy pro trvalé bydlení" na tři totožně velké parcely 9054/5, 9054/6 a 9054/7 bez účasti a vyjádření Správy CHKO Bílé Karpaty. Územní plán je však starší a v rozporu s nadnárodními úmluvami o ochraně přírody.
 3. Majitel parcelu zdědil, z krajiny odchází. Místní, kteří v krajině žijí, chtěli společně louku koupit za účelem tradiční seče a pastvy dle mezinárodní Karpatské úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. ALE díky umístění tzv."Rozvojové plochy pro trvalé bydlení  s možností stavět až 3 domy" v Územním plánu na celé parcele 9054 o rozloze 1,2ha je cena na výši 3 stavebních míst, na které místní nemají a majitel nebere ohled na jejich nabídky odkupu.
 4. Louka 9054 na Vyškovci je nabízena realitní kanceláří www.visareality.cz k prodeji s inzercí stavebních míst pro rekreační účely.
 5. Realitní kancelář VISAREALITY prodala v listopadu 2009 všechny tři parcely 9054/5, 9054/6 a 9054/7 jako "stavební", jelikož se tito kupci neinformovali o problémech se stavbou na zelené louce v 2. zóně CHKO Bílé Karpaty předem na Správě CHKO.

Jaký postoj k této situaci zaujímáme a v čem vidíme problém

Nejsme proti stavbám na Vyškovci. Naopak jsme velice rádi, že o náš region mají lidé zájem. Na parcele 9054 ale

nesouhlasíme s výstavou z následujících důvodů:

 1. Upozorňujeme na výstavbu nových domů bez respektu historických pravidel
 • na exponovaných návětrných místech
 • v místě bez povrchové vody
 • bez dodržení roztroušené zástavby (min. 2ha přidružených pozemků k systému 1 dvorce)
 • bez vyjádření celého zastupitelstva obce během zasedání a zápisu z něj
 • bez odborného posudku krajinářem autorizovaným MŽP a České komory architektů
 • ochrana zemědělské půdy v rovině pro snažší hospodaření a vynaložení menších prostředků při jejím obdělávání pro další generace

Neuváženými kroky nových staveb na těchto místech bez celkového "veřejného" pohledu můžeme nenávratně ztratit cennost území nejenom v krajinném rázu, který je v této oblasti potažmo jedním z mála možných zdrojů přistěhování nových mladých obyvatel a přivýdělku (atratiktivita území pro mladé páry s rodinami, zachování území pro využití k hospodaření v kombinaci s rekreací a agroturistikou, pořádání škol v přírodě aj.) A proto vyvoláváme veřejná jednání, kde je cílem včlenit široké spektrum názorů lidí, od místních až po odborníky, zda v konkrétním případě na louce 9054 stavět, příp. kde nebo využít zástupné možnosti, které nabízíme a úspěšně i realizujeme (viz níže "Nabízíme jiná řešení - odkup pozemků a jejich využití pro veřejný zájem").

 1. Upřednostňujeme obsazování volných historických parcel, příp. novou výstavbu provádět velmi citlivě pouze na základě krajinářské studie s respektem roztroušené zástavby v systému dvorců, která je unikátní nejenom v měřítku ČR, ale také v Evropě.
 2. Provádějme výstavbu na základě nového územního plánu, který byl v únoru 2010 zadán a bude v nejbližší době vydán již v souladu s novými nadnárodními úmluvami, podle kterého by se měla vyvíjet celá naše obec. Současný územní plán nerespektuje nadnárodní úmluvy a je zastaralý (z r. 1995).
 3. Nadnárodní úmluvy o ochraně přírody Bílých Karpat
  Bílé Karpaty jsou velice cenné území nadnárodního významu z hlediska přírodního bohatství a krajinného rázu. Pro zachování těchto složek byly Bílé Karpaty zahrnuty do následujících mezinárodních úmluv:
  1) Karpatské úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat - sbírka mezinárodních úmluv č. 47/2006
  2) Biosferická rezervace UNESCO Bílé Karpaty - forma nadnárodní ochrany OSN
  3) Chráněné území evropského významu NATURA 2000.
   

Nabízíme jiná řešení - odkup pozemků a jejich využití pro veřejný zájem

 1. Majitelům pozemků 9054/5 a 9054/6 poskytujeme možnost odkupu do vlastnictví ČSOP Moravské Kopanice prostřednictvím veřejné sbírky Pozemkového spolku Kopanice za nákupní cenu. Dále těmto majitelům zprostředkujeme nákup jiné existující volné rekreační nemovitosti, tak jak se nám to podařilo zrealizovat s parcelou 9054/7 (viz. níže) z pozice místního sdružení.
 2. Nabízíme parcelu č. 9054 ve 2. zóně využít pro veřejný zájem. Po odkupu jednotlivých parcel zrealizujeme modelový příklad obnovy kopaničářské půdy  - většinu ponecháme na pastvu ovcemi (ty nám dají vlnu kterou dále zpracováváme) a tradiční sečení se zachováním orchidejí a nejrovnější a nejúrodnější části parcely využijeme jako pole pro obživu. Na prvních dvou parcelách, které jsme odkoupili 9054/4 a 9054/7 tento plán již realizujeme. Místo je lokalizováno na naučné stezce "Okolo Hrozenka". Když vyjdete směrem od Starého Hrozenka po silnici z lesa, rozprostře se vám v pravo jeden z nejhezčích výhledů na krajinu obce Vyškovec s ukázkou roztroušené zástavby Moravských Kopanic. Po vystavění domů by tento unikátní výhled byl nenávratně pro další generace zrušen.

Úspěšná domluva s prvním majitelem p.č. 9054/7 a odkup této parcely pro veřejný účel je reálná.

Nabídkou odkupu parcel naším sdružením jsme obeslali všechny tři majitele parcel č. 9054/5,9054/6,9054/7.

 

 

V květnu 2010 se nám podařilo za výborné spolupráce majitele odkoupit louku p.č. 9054/7 do majetku ČSOP Moravské Kopanice a zprostředkovat mu nákup rekreační chalupy, kterou již srodinou a dětmi využívá a navíc s námi spolupracuje.

 

 

  

 1. Na parcele 9054 připravíme naučnou tabuli "Krajinný ráz Moravských Kopanic a orchidejové louky jako výsledek rozumného hospodaření" s posezením pro všechny.
 2. V případě stavby, umístit dle doporučení Správy CHKO Bílé Karpaty jeden povolený dům na parcelu č. 9054/7, kde by stavba byla viditelná pouze minimálně z referenčního bodu od Valmontu a nepokazila by krajinný ráz. Parcelu 9054/7 v současnosti vlastní ČSOP Moravské Kopanice a je možná směna.

Proč louku p.č. 9054 uchovat pro další generace

 • 2. zóna CHKO Bílé Karpaty
 • otevřený terén viditelný z více stran, především z referenčního bodu od Valmontu
 • bezprostřední blízkost (100metrů) od 1. zóny CHKO - Přírodní rezervace Ve Vlčí
 • na trase naučné stezky Okolo Hrozenka; přímo na parcele 9054 je umístěna informační zastávka s naučnou cedulí o ochraně zdejší krajiny
 • svažitý terén se severo-západní expozicí nabízející široké spektrum biotopů
 • v místě, které chtějí místní využívat pro tradiční seč a pastvu
 • modelový příklad pro studium návratu orchidejové flóry pro studenty diplomových a disertačních prací po návratu tradičního obhospodařování střídaní jedné seče a pastvy
 • bělokarpatský typ louky s výskytem zvláště chráněných druhů orchidejové květeny a mnoha druhů motýlů, s ukázkou sadu tradiční odrůdy švestek (trnek)
 • místo poskytuje neopakovatelný výhled na krajinu Moravských Kopanic s roztroušenou zástavbou, která má vysokou národní, ale také nadnárodní hodnotu

Lokalizace: Louka 9054 leží v obci Vyškovec (174 obyvatel), v oblasti tzv. Moravských Kopanic (oblast Bílých Karpat dále obce Žítková, Vápenice, Starý Hrozenkov), které jsou typické členitým terénem s typickou mozaikovitostí krajiny, ve které se střídají roztroušená lidská sídla, jednosečné louky s extenzivní pastvou s typickou Bělokarpatskou orchidejovou flórou a malými lesíky. Blíže se jedná o část obce Vyškovec-Vlčí, která leží v jižní části obce v nadm.v. 650-800m.n.m. Jedná se celek tvořený pastvinami a rozptýlenými lesíky ve velmi členitém terénu místy s velkou svažitostí, s mokřady a sesuvy s výskytem řady ohrožených druhů rostlin.
Historie: Do doby socializace v r. 1973 se jednalo o typickou Bělokarpatskou louku s vysokým množstvím orchidejové flóry (svědectví místních obyvatel), která byla výsledkem tradiční červencové seče střídané s extenzivní pastvou otavy. V období 1973-1989 bylo na lokalitě zavedeno hnojení a práškování z letadel, následkem čehož orchidejová flóra ustoupila konkurenčně silnějším druhům. Od roku 1989 je lokalita sečena traktorem a bubnovou sekačkou, dochází k postupnému návratu orchidejové flóry ze zdrojových 1. zón CHKO, kde nedosáhlo hnojení. Vysoká biodiverzita je na lokalitě dána svažitým terénem se severo-západní expozicí s rozlohou 12 333m2, který nabízí široké spektrum biotopů. V horní části se jedná o xerotermní stanoviště s trnkovým sadem s tradičními odrůdami přecházející níže v podmáčené části, které navazují na 120 let starý bukový les.
Flóra: Na suchých stanovištích převládá karpatské společenstvo extenzivních pastvin (asociace Anthoxantho-Agrostietum) s výskytem orchidejové flóry. Na lokalitě se vyskytují v současnosti průkopníci orchidejové bioty bradáček vejčitý (Listera ovata) a pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata). Vyjmenované druhy jsou v Červeném seznamu ohrožených druhů naší květeny. Po zavedení seče kosou a extenzivní pastvy předpokládáme návrat dalších druhů z Červeného seznamu, v bezprostředním sousedství jsou přítomny zdrojové lokality prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) a prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Návrat původní orchidejové flóry v tradičně kosou sečených lučních porostech lze očekávat během 3-5ti let, po 10ti letech lze předpokládat obnovu plně původní biodiverzity.
Fauna: Lokalita je typická velkým množstvím motýlů a výskytem kudlanky nábožné (Mantis religiosa), která je druhem kriticky ohroženým, chráněným zákonem. Z motýlů se zde vyskytují žluťásek čičorečkový (Colias hyale), žluťásek čilimníkový (Colias croceus), ohniváček černočerný (Lycaena dispar), perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia), stužkonoska modrá (Catocala fraxini), batolec duhový (Apatura iris), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) aj. Většina vyjmenovaných je chráněna zákonem v kategorii ohrožených nebo kriticky ohrožených druhů.
Z plazů zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), na přechodu louka/les se zde vyskytuje silně ohrožený obojživelník mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), z ptáků mimo běžné druhy luk a pastvin také chřástal polní (Crex crex) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra).
 

Aktuality k parcele 9054

1.3.2011 Zápis z jednání na Stavebním úřadě v Uherském Brodě - zamýšlené el. přípojky "Vyškovec, Vlčí, kab. NN SB-4510-245" k parcelám 9054/5 a 9054/6  ?

Žádost EONu pro stavbu zemního kabelu ke 2ma přípojkám | Mapa zamýšleného vedení | Zápis z jednání

Vyjádření Správy CHKO o možnosti stavby max. 1 usedlosti na parcele 9054

Vyjádření stavebního úřadu, že dělením pozemku 9054 nedošlo ke vzniku stavebních pozemků 2.str

Společnost EON podala žádost o vydání stavebního povolení vybudovat el. přípojky k parcelám 9054/5 a 9054/6. Dle dokumentace na stavebním úřadě se jedná o investici v hodnotě 490tis. Kč za 245m zemního kabelu, přestože jsou výše zmíněné parcely stále vedeny jako zemědělská půda, nejsou stavební (viz. začátek této aktuality dokument ke stažení) a Správa CHKO nevydala ani výjimku ke stavbám v 2. zóně CHKO.

Současná el. síť přitom na Vyškovci ve Vlčí má neustálé stavy podpětí spojené s nefunkčností a poruchou el.spotřebičů. Dále tu máme opakovaně hlášené opravy nefunkční třetí fáze. Obyvatelé mají obavu ze zhoršení stavu po vybudování nových přípojek bez studie kapacity současného trafa a žádají při tak velké investici za zemní vedení nejprve vyřešení problémů podpětí na současných odběrových místech, které přitom elektriku již řádně platí.

Stavební úřad chyboval - na jednání nepozval dva nejdůležitější účastníky jednání - majitele parcel 9054/5 a 9054/6

 

1.12. 2010 Parcela 9054/5 je nabízena i přes způsobené problémy opět stejnou realitní kanceláří VISAREALITY jako stavební místo za vyšší cenu i přes naše nabídky odkupu parcely za původní nákupní cenu

 

9.9. 2010 Chyba na Stavebním úřadě v Uherském Brodě při dělení pozemku 9054

Za spolupráce Advokátní kanceláře Šikola přicházíme na chybu ze strany stavebního úřadu při vydání sdělení, kterým parcelu 9054 v 2. zóně CHKO rozdělil na tři "stavební části" bez vědomí CHKO a bez respektování ustanovení:

§ 77 odst. písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), se rozhodnutí o dělení pozemku vydává formou územního rozhodnutí, popř. ho lze vydat též formou územního souhlasu (viz ustanovení § 96 stavebního zákona)
§ 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“), nelze bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody učinit územní souhlas na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.

Mohlo se tedy předejít problémům, které teď řešíme my a kupci pozemků 9054/5 a 9054/6, kdyby stavební úřad v Uherském Brodě při rozdělení pozemku 9054 komunikoval se Správou CHKO Bílé Karpaty.

Sdělení bylo vydáno nezákonně, zasíláme Stavebnímu úřadu v Uherském Brodě podnět ke zrušení sdělení.

 

28.5. 2010 Odkoupili jsme po dohodě s prvním majitelem jednu ze tří částí louky 9054 za pořizovací cenu

Odkoupili jsme (ZO ČSOP Moravské Kopanice) první část louky 9054 - resp. 9054/7 - po dohodě s majitelem, kterému jsme našli náhradní variantu rekreačního domu v obci Vyškovec. Tímto původnímu majiteli velice děkujeme, že přijmul naši nabídku společného hledání kompromisu a pomohl tím v obci Vyškovec zachovat jedinečný krajinný ráz a historický typ zástavby ve stylu dvorců.
Na tomto místě děkujeme všem, kteří nás podporují - dárcům, signatářům petice a majitelům louky 9054, kterým není zastavění lokality a přání lidí v krajině lhostejné a začali s námi jednat o jiných možnostech využití této lokality.

6.3. 2010 Petice proti zastavění louky má již 1 182 signatářů

24.2. 2010 Prezentace problematiky zástavby louky 9054 na Vyškovci v médiích

15.2.2010 - Česká televize - regionální zpravodajství Brno v 18h. (bohužel v archivu ct/ivysilani tento týden chybí)
20.2.2010 - Slovácký deník http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/vyskovec-louku-prozkoumaji-botanici20100218.html

20.2. 2010 Petici proti zastavění louky podepsalo již 422 lidí.

Podepisují jak místní obyvatelé, z obce Vyškovec, především dotčené části Vlčí, tak i odborníci z celé ČR z řad vysokoškolských studentů, doktorů, docentů a profesorů krajinářských, biologických a dalších oborů, akademií věd i pracovníků dalších CHKO.

21.1. 2010 Zastupuje nás Advokátní kancelář Šikola, nejzkušenější kancelář v oblasti práva životního prostředí, stavebního a správního práva.

7.1. 2010 Vyjádření Správy CHKO Bílé Karpaty k zamýšleným stavbám domů v 2. zóně CHKO na zelené louce parcel 9054/6 a 9054/7 na žádost dvou ze tří stavebníků.

30.11. 2009 Oslovujeme Ekologický právní servis

23.11. 2009

Na katastru Uherský Brod proveden vklad vlastnických práv na tři nové majitele na louku 9054 v rozdělené formě na části 9054/5, 9054/6 a 9054/7 jako "parcely určené k zástavbě". Majitelé jsou z Brna (Omice), Trenčína a Bystřice pod Lopeníkem. V katastru je veden typ ochrany pozemku: rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

11.11. 2009

Třetí část louky prodána - na katastr Uherský Brod vložena třetí kupní smlouva na pozemek 9054/7 http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

4.11. 2009

První a druhá část louky prodána - na katastr Uherský Brod proveden vklad 2 kupních smluv na pozemky 9054/5 a 9054/6 http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

14.10. 2009

Problematika zastavění parcely 9054 prezentována na Bělokarpatské konferenci

12. 10. 2009

Podán požadavek na změnu Územního plánu Obecnímu úřadu Vyškovec

5. 10. 2009

RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. při osobní jednáním s vedením Správy CHKO Bílé Karpaty upozorňuje na vzniklý problém rozdělení a prodeje parcely 9054 jako stavební.

23. 9. 2009

Sousedi parcely 9054 podávají námitky proti plánovaným stavbám v 2.zóně CHKO Bílé Karpaty na pozemku 9054 na Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu a územního plánování a na obec Vyškovec.