Přehled základních orchidejí Bílých Karpat

Bradáček vejčitý (Listera ovata)

Rozšíření: Euroasijský druh, v Evropě chybí jen ve Skandinávii, výskyt sahá až do západní Sibiře a přes Kavkaz do Himalájí.
Ekologie, výskyt: ve světlých lesích, lesních lemech i na otevřených loukách, v pásmu od nížin až do hor, náš nejběžnější zástupce vstavačovitých
Ohrožení: červený seznam, vzácnější druh (C4), mezinárodní úmluva CITES
Popis: vytrvalá bylina, 20-60cm, lodyha přímá, listy široce vejčité, skoro vstřícné, v dolní třetine lodyhy, květenství 7-20cm dlouhé, 14-65květé, květy malé žlutozelené.
Období květu: květen - červenec
Zajímavost: jedna z autotrofních orchidejí, ke své výživě nepotřebuje dospělec přítomnost houbových hyf v podzemních orgánech
Podrobněji: botany.cz/cs/listera-ovata/

Hlavinka horská (Traunsteinera globosa)

Rozšíření: hory střední a jižní Evropy, od Pyrenejí po Kavkaz, typický horský zástupce horských vstavačovitých, v ČR v Karpatech, vzácněji v Hrubém Jeseníku, Orlických a Krušných horách, v Českém středohoří.
Ekologie, výskyt: sušší slunná stanoviště, louky, pastviny, v pásmu podhůří a hor
Ohrožení: je velice citlivá na minerální i organické přihnojování, rychle mizí z většiny lučních lokalit a proto je řazena k silně ohroženým druhům (C2), mezinárodní úmluva CITES
Popis: vytrvalá bylina vysoká 15-70cm, nedělená hlíza, přímá lodyha, chudě olistěná, listy přímé od lodyhy odstálé, kopinaté, špičaté, květy v kulovitém jehlancovitém klasu, který se později prodlužuje, květy růžové s nachovými tečkami, pysk 3laločný
Období květu: červen, červenec
Zajímavost: citlivost na hnojení
Podrobněji: botany.cz/cs/traunsteinera-globosa/

Kruštík širolistý (Epipactis helleborine)

Rozšíření: geograficky nejrozšířenější druh kruštíku, vyskytuje se téměř v celé Evropě, severní Africe, na východ postupuje přes Malou a Střední Asii do Himálaje, Číny a Japonska, zdomácněl dokonce i v Severní Americe.
Ekologie, výskyt: náš nejhojnější druh kruštíku, zároveň jeden z našich nejběžnějších vstavačů vůbec. Nejčastěji se s ním možno setkat ve světlých lesích, lesních lemech, ale i podél cest, tedy na druhotných stanovištích. Dospělé rostliny jsou jen středně mykotrofní.
Ohrožení: řazen ke vzácnějším taxonům naší květeny, které vyžadují další pozornost (C4), mezinárodně je také chráněn úmluvou CITES.
Popis: vytrvalá bylina, 20–100 cm vysoká, lodyha přímá, listy podlouhle kopinaté až široce vejčité, zelené s výraznou žilnatinou. Květenství až 40 cm dlouhé, květy nící nebo odstálé, zelenavé nebo i nachově naběhlé.
Období květu: od června do září, plodem je tobolka, variabilní druh, poznání jeho poddruhů a forem rozhodně není u konce.
Podrobněji: botany.cz/cs/epipactis-helleborine/

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)

Rozšíření: Evropa, kromě nejsevernějších oblastí a kontinentální části východní Evropy, Malá Asie, severní Irán až Kavkaz, severní Afrika, u nás nejrozšířenějším druhem okrotice
Ekologie, výskyt: listnaté lesy, lesní lemy, výjimečně na nezastíněných stanovištích, většinou na zásaditých půdách
Ohrožení: červený seznam, ohrožený druh (C3), mezinárodní úmluva CITES
Popis: vytrvalá bylina vysoká 20-60cm, lodyha přímá, lodyžních listů 3-6, asi 3-4krát delší než širokých, květy polouzavřené, krémově bílé
Období květu: květen - červenec
Zajímavost: silně mykotrofní, vzácně se objevují i zcela nezelené exempláře
Podrobněji: botany.cz/cs/cephalanthera-damasonium/

Okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia)

Rozšíření: Evropa - od Irska až po Středozemí, severní Afrika, Malá Asie, Krym, Kavkaz, západní a střední Asie (až po severní Indii a Tibet), u nás vzácně v Čechách, poněkud hojněji na Moravě, především v Bílých Karpatech, v řadě oblastí chybí
Ekologie, výskyt: světlé lesy a křoviny, lesní lemy, od nížin do podhůří
Ohrožení: červený seznam, ohrožený druh (C3), mezinárodní úmluva CITES
Popis: vytrvalá bylina vysoká 20-45cm, lodyha přímá, lodyžních listů 7-10, alespoň 5krát delších než širokých, květenství 5-12květé, květy polouzavřené, bílé, pysky bez náznaku ostruhy
Období květu: květen, červen
Podrobněji: botany.cz/cs/cephalanthera-longifolia/

Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea)

Rozšíření: Euroasijský druh, na severu zasahuje až do subarktických oblastí Skandinávie, na východě až po Sibiř a Dálný východ
Ekologie, výskyt: xerotermní stráně, louky, pastviny, pásmo od pahorkatin až do hor
Ohrožení: červený seznam, ohrožený druh (C3), mezinárodní úmluva CITES
Popis: vytrvalá bylina, 25-55cm vysoká, přímá lodyha, druhý list zdola alespoň 11krát delší než široký, květenství řídké, květy růžové až nachové
Období květu: květen - červenec
Zajímavost: barva květů různá od bílé až po tmavě nachovou, listy jsou často skvrnité (alespoň 70% jedinců v populaci).
Podrobněji: botany.cz/cs/gymnadenia-conopsea/

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

Rozšíření: západní a střední Evropa, areál ohraničen na východě evropskou částí Ruska, severně Skandinávií, dříve u nás rostl na každé vlhčí louce, dnes díky zásahům do krajiny ubývá
Ekologie, výskyt: od nížin až do hor, bažinaté louky bazické i alkalické
Ohrožení: červený seznam, ohrožený druh (C3), mezinárodní úmluva CITES
Popis: vlhkomilná vytrvalá bylina, obvykle roste ve velkém počtu po hromadě, rostlina je vysoká až 50cm, květenství je nápadné, husté 10-15cm dlouhé.
Období květu: květen, červen
Zajímavost: barva květů různá od bílé až po tmavě nachovou, listy jsou často skvrnité (alespoň 70% jedinců v populaci).
Podrobněji: botany.cz/cs/dactylorhiza-majalis/

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)

Rozšíření: Evropa, nesouvisle od Skandinávie až po Středozemí, u nás vzácně v podhorských a horských oblastech
Ekologie, výskyt: plně osluněné horské louky, pastviny, lesní lemy, křoviny, půdy slabě kyselé
Ohrožení: červený seznam, silně ohrožený druh (C2), mezinárodní úmluva CITES
Popis: nás nejnižší prstnatec, 10-25cm vysoký, listy neskvrnité
Období květu: (duben) květen, červen
Zajímavost: běžně se vyskytuje ve dvou barevných formách - ve žluté a nachově červené, výjimečně mohou být i bílé  
Podrobněji: botany.cz/cs/dactylorhiza-sambucina/

Prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata)

Rozšíření: západní, střední, východní a jihovýchodní Evropa, u nás hojněji na jižní Moravě, jinde jen roztroušeně a vzácně
Ekologie, výskyt: slunná a stále dostatečně vlhká stanoviště, slatiny, od nížin do podhůří
Ohrožení: červený seznam, silně ohrožený druh (C2), mezinárodní úmluva CITES
Popis: vytrvalá bylina, 30-60cm vysoká, listy podlouhle kopinaté, světle zelené, neskvrnité, nejširší u báze, na konci kápovité, květenství 5-12cm dlouhé, květy růžové nebo světle nachové
Období květu: květen, červen
Zajímavost: druh je dost variabilní
Podrobněji: botany.cz/cs/dactylorhiza-incarnata/

Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii)

Rozšíření: podhorské a horské oblasti Evropy, západní Sibiř, na východě areál zasahuje až do Mongolska
Ekologie, výskyt: vlhčí i sušší lokality, pastviny, lesy, pásmo od pahorkatin až do hor
Ohrožení: červený seznam, vzácnější druh vyžadující další pozornost (C4), mezinárodní úmluva CITES, v ČR je to jeden z nejhojnějších prstnatců.
Popis: vytrvalá bylina vysoká 15-60cm, lodyha přímá, nejdelší list 4-6krát delší než široký, nejnižší list nejširší ve 2/3 délky, listy skvrnité, květenství až 7cm dlouhé, růžově nachové, prostřední úkrojek pysku velký, často delší než postranní.
Období květu: červen, červenec
Zajímavost: velice variabilní druh, listy většinou skvrnité, ale i bez skvrn, velká proměnlivost i u květů, tento druh vyčleněn z druhu prstnatec plamatý (Dactylorhiza maculata)
Podrobněji: botany.cz/cs/dactylorhiza-fuchsii/

Vstavač bledý (Orchis pallens)

Rozšíření: v Čechách je tento vstavač velmi vzácný – roste pouze na dvou lokalitách (Strakonicko a Podkrkonoší), na Moravě je jeho rozšíření bohatší (Bílé Karpaty, Vsetínské vrchy, Beskydy, Chřiby a jinde), dále v celé Evropě, v jižní Evropě roste především v horských oblastech. Areál rozšíření zasahuje až po Malou Asii. Chybí ve Španělsku, na Britských ostrovech a ve Skandinávii.
Ekologie, výskyt: s oblibou v řídkých lesích, na okrajích lesů, v křovinách. Místy roste i na nehnojených mírně vlhkých a spíše zásaditých loukách. Jeho výskyt je od nížin až do hor.
Ohrožení: silně ohrožený druh naší flóry (C2), stejně je chráněn zákonem (§2), současně je zahrnut pod ochranu mezinárodní úmluvy CITES.
Popis: vytrvalá bylina se dvěma oválnými hlízami, 15–40 cm vysoká, jako jediný náš zástupce rodu Orchis kvete žlutě. Okvětní lístky tvoří neúplnou přilbu. Pysk je lehce trojlaločný, širší, mírně vypouklý a delší než ostatní okvětní lístky. Tento vstavač je nejméně variabilní ze vstavačů.
Období květu: rozkvétá už od konce dubna.
Podrobněji: botany.cz/cs/orchis-pallens/

Vstavač vojenský (Orchis militaris)

Rozšíření: Euroasijský druh, od Katalánska po jižní Švédsko, na východ zasahuje až po Bajkal, u nás se vyskytuje v Českém středohoří, Českém krasu, Polabí a především na jihovýchodní Moravě
Ekologie, výskyt: teplé a slunné louky, stráně, světlé křoviny a lesní lemy, s oblibou na vápnitých půdách, které jsou sušší, objevuje se ale i na vlhkých stanovištích, kamenitých
Ohrožení: červený seznam, silně ohrožený druh (C2), mezinárodní úmluva CITES
Popis: vytrvalá bylina vysoká 20-65cm, nevětvená přímá lodyha, rýhovaná, v horní polovině bezlistá, listy podlouhlé vejčité, květenství husté až 20cm dlouhé, 5 korunních lístků je skloněno v uzavřenou přilbu
Období květu: květen, červen
Zajímavost: statný a nádherný vstavač, velice markantně mizí z mnoha původních stanovišť
Podrobněji: botany.cz/cs/orchis-militaris/

Vstavač kukačka (Orchis morio)

Rozšíření: Evropa, kromě nejsevernějších, nejvýchodnějších a nejjižnějších částí, u nás v Pošumaví, v horním Podyjí a v předhůří Karpat (především v jižní části)
Ekologie, výskyt: slunné a středně vlhké louky, křovinaté stráně, světlé lesy, v pásmu od nížin do podhůří
Ohrožení: červený seznam, silně ohrožený druh (C2), mezinárodní úmluva CITES
Popis: vytrvalá bylina 8-40cm vysoká, dolní listy kopinaté až 14cm dlouhé, sivozelené, pochvovité, květenství až 13cm dlouhé, pysk širší než delší, květy světle až tmavě nachové
Období květu: květen, červen
Zajímavost: v ČR na ústupu, druh je velice variabilní - barva květu (od nachové a růžové až vzácně po bílou), velikost rostlin, tvar a velikost pysku
Podrobněji: botany.cz/cs/orchis-morio/

Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)

Rozšíření: v ČR roste pouze na Moravě, a to ještě velice skromně (pouze dvě ověřené lokality). Na Slovensku je hojnější.
Ekologie, výskyt: roste hlavně na sušších a spíše alkalických půdách, má rád výslunná stanoviště, ale roste i ve světlých lesích.
Ohrožení: kriticky ohrožený druh naší flóry (C1), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1), mezinárodně je chráněn úmluvou CITES.
Popis: výška dosahuje v květu cca 15–30 cm, květenství je krátké, jen 4–5 cm. Barva květů je nejčastěji růžová nebo nafialovělá. Okvětní lístky jsou špičaté a skloněné v přilbu. Pysk je až 1 cm dlouhý, velice světle zabarvený, nachově tečkovaný a hluboce trojlaločný.
Období květu: květen, červen
Podrobněji: botany.cz/cs/orchis-tridentata/

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Rozšíření: Evropa, mírná a chladná Asie, u nás roztroušeně a vzácně
Ekologie, výskyt: křovinaté stráně, světlé lesy
Ohrožení: červený seznam, silně ohrožený druh (C2), mezinárodní úmluva CITES
Popis: bylina vysoká 20-45cm, květ většinou jednotlivý, okvětí ze čtyř hnědočerných lístků a bačkurkovitého žlutého pysku
Období květu: květen, červen
Zajímavost: znak CHKO Bílé Karpaty, první čtyři roky je rostlina mykotrofní, když se ji objeví listy, vyživuje se již zcela autotrofně
Podrobněji: botany.cz/cs/cypripedium-calceolus/